[Rozmiar: 47521 bajtów]

SZKODY ŁOWIECKIE

SZKODY ŁOWIECKIE DZIELĄ SIĘ NA:

1. ZDARZAJĄCE SIĘ NIEKIEDY PRZY WYKONYWANIU POLOWAŃ, LUB INNYCH CZYNNOŚCI GOSPODARCZYCH W ŁOWISKACH - TEN RODZAJ SZKÓD POJAWIA SIĘ BARDZO RZADKO.

2. WYRZĄDZANE W UPRAWACH I PLONACH ROLNYCH, W POGŁOWIU ZWIERZĄT UDOMOWIONYCH ORAZ UPRAWACH LEŚNYCH PRZEZ DZIKO ŻYJĄCE ZWIERZĘTA, ZALICZANE DO ZWIERZĄT ŁOWNYCH - TEN RODZAJ SZKÓD POJAWIA SIĘ CZĘSTO, NIEKIEDY BARDZO CZĘSTO I POWTARZA SIĘ COROCZNIE W WIĘKSZYM LUB MNIEJSZYM NASILENIU.

Termin "szkody łowieckie" z punktu widzenia funkcjonujących w przyrodzie mechanizmów, de facto szkody przyrodniczej nie oznacza.
Roślinożercy i mięsożercy żywią się produktami przez przyrodę wytworzonymi, tak w procesach naturalnych jak i procesach sterowanych przez człowieka z wykorzystywaniem sił przyrody.
Ergo odbywa się to w ramach tzw "łańcucha pokarmowego", czyli skomplikowanego mechanizmu biologicznego funkcjonującego w przyrodzie od zawsze. W ujęciu więc przyrodniczym, zjawiska ubytków produktów przez naturę wytworzonych, zachodzących w procesach biologicznych nie są szkodą.
TERMIN: "SZKODY ŁOWIECKIE" JEST WIĘC TERMINEM UMOWNYM I MA ASPEKT EKONOMICZNO - PRAWNY
Pojęcie "szkód łowieckich", których sprawcą jest zwierzyna łowna, a więc określona grupa zwierząt - pojawiło się zbieżnie wraz z rozwojem gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.
"Szkody" polegają na zjadaniu przez dziko żyjące zwierzęta części uprawianych roślin
• roślinożercy,
oraz części pogłowia zwierząt gospodarskich
• mięsożercy.
Należy przy tym zauważyć że, prowadzone kultury rolne, leśne i rybackie są uszkadzane nie tylko przez zwierzynę łowną.
Oczekiwane efekty produkcyjne - wysoka wydajność i wysokie walory jakościowe produktów rolnych ograniczane są i to często drastycznie także przez:
• grzyby pasożytnicze, bakterie i wirusy,
• owady - typowe szkodniki w gospodarce rolnej i leśnej,
• gryzonie, jak myszy polne i nornice,
• krety niszczące darń na łąkach i pastwiskach,
• niektóre ptaki trzymające się pól przez wyjadanie nasion w zasiewach.
Te negatywne z punktu widzenia gospodarczego zjawiska przyrodnicze "szkód", są skutkiem ściśle związanym z antropopresją. Są swoistą chorobą monokulturowych upraw roślinnych. Skutkiem degradacji przyrody na przestrzeniach rolniczych i leśnych, polegającej na zniekształceniach biologicznych mechanizmów równowagi przyrodniczej.
Uwarunkowania ekonomiczne powodują iż, sposób gospodarowania na przestrzeniach rolniczych nie zmieni się, ani dziś, ani jutro, będzie trwać, a jego skutki zniekształceń przyrody będą się pogłębiać. Ubytki gospodarcze powodowane przez wyżej wymienione czynniki sprawcze, występują praktycznie co roku, w nasileniu mniejszym lub większym, zależnie od warunków pogodowych.
Dążenie do minimalizowania tych ubytków pozostaje w sferze działań rolników - działań polegających na zabiegach agrotechnicznych, w tym stosowaniu środków ochrony roślin, często w pokaźnych dawkach. Stosowanie środków ochrony roślin z kolei, niestety nie sprzyja przyrodzie, równowadze przyrodniczej, bioróżnorodności - z roku na rok pogłębia jej zniekształcenia, zubaża jej składniki.

KTO ODPOWIADA ZA SZKODY ŁOWIECKIE

1. SKARB PAŃSTWA ODPOWIADA ZA SZKODY WYRZĄDZANE PRZEZ:

• żubry - z powodu szkód w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym,
• wilki - z powodu szkód w pogłowiu zwierząt gospodarskich,
• rysie - z powodu szkód w pogłowiu zwierząt gospodarskich,
• niedźwiedzie - z powodu szkód w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w uprawach rolnych
• i bobry - z powodu szkód w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim.

2. DZIERŻAWCY I ZARZĄDCY OBWODÓW ŁOWIECKICH ODPOWIADAJĄ ZA SZKODY WYRZĄDZANE PRZEZ:

• łosie - z powodu szkód w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym,
• jelenie - z powodu szkód w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym,
• daniele - z powodu szkód w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym,
• sarny - z powodu szkód w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym,
• dziki - z powodu szkód w uprawach i płodach rolnych,

DLACZEGO ZA STRATY GOSPODARCZE POWODOWANE PRZEZ WYŻEJ WYMIENIONE GATUNKI DZIKO ŻYJĄCYCH ZWIERZĄT WYPŁACANE SĄ ODSZKODOWANIA?:

Uzasadnienie jest następujące:
Normy prawne w tym zakresie wynikają z zasady współżycia społecznego.
Żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry - są zagrożone wyginięciem i zgodnie ze standardami polityki ekologicznej w Polsce i Unii Europejskiej, są ściśle chronione i stąd rekompensaty za szkody gospodarcze przez nie czynione.
Łosie, jelenie, daniele, dziki i sarny, natomiast są zwierzętami użytkowymi. Pozyskane tusze tych zwierząt wchodzą w obrót rynku. Przynoszą jednostkom gospodarczym z zakresu łowiectwa konkretne dochody finansowe. Gospodarka łowiecka, pozostaje w relacjach ekonomicznych związanych z gospodarką; rolną leśną i rybacką. I z tych racji, jest zobowiązana do wyrównawnia strat, powodowanych przez wyżej wymienioną grupę zwierząt; w produkcji głównej; rolniczej, leśnej i rybackiej.

Opracował: Jan Bieńkowski
Opracowanie pokrewne: Czytaj

Wszelkie prawa zastrzeżone - Copyright © Jan Bieńkowski - kopiowanie w całości lub części, wypożyczanie, wymiana oraz wprowadzanie zmian w opracowaniu bez zgody autora jest zabronione.
Szkody łowieckie - góra
Strona główna